Taskforce Kredietverlening ook jouw redder in nood?

Waaruit bestaat de Taskforce?
De tijdelijke Taskforce Kredietverlening is samengesteld uit leden van het bedrijfsleven, de bancaire sector en de overheid. Vooral aan het begin van de financiële en economische crisis ontstond onrust bij het bedrijfsleven over de vraag of de banken niet te terughoudend waren geworden bij hun kredietverlening.

Klachten
Vanaf eind 2008 kwamen bij banken, ondernemersverenigingen en overheid klachten binnen van ondernemers die niet meer bij hun bank terecht konden voor een krediet of die te maken kregen met verscherpte eisen. Een veelgehoorde klacht was dat de banken door de overheid weliswaar gered waren, maar dat zij op hun beurt niet de financiering verstrekten die bedrijven nodig hadden. Met name aan het MKB niet.

Eigen vermogen blijft ruggegraat!
De meeste gevestigde MKB-bedrijven (87%) verkrijgt haar financiering via bancair krediet. Eén van de belangrijkste beoordelingsinstrumenten van de banken is het eigen vermogen van het MKB-bedrijf. Dat eigen vermogen moet voldoende zijn om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Juist het eigen vermogen staat nu bij veel MKB-bedrijven onder druk. Kredietverstrekking door de banken aan het MKB wordt op korte termijn dus niet eenvoudiger.

Hoe die ruggegraat versterken?
De Taskforce heeft mede naar aanleiding van de eigenvermogenpositie van MKB-ondernemingen veelvuldig over alternatieve financieringsbronnen (dan bancair) voor het MKB gesproken. De overheid beschikt onder andere over de Groeifaciliteit.

Groeifaciliteit
De regeling houdt in dat financiers die risicokapitaal verschaffen aan MKB-ondernemingen een garantiestelling krijgen. Als de bank of participatiemaatschappij verlies lijdt op de investering, garandeert het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) 50% van het verlies. Op de website nlinnovatie.nl vind je een lijst met banken en participatiemaatschappijen die deelnemen aan de Regeling Groeifaciliteit. Voor een krediet onder de groeifaciliteit moet je een deelnemer benaderen die beslist of hij je een financiering verstrekt.

Overheidshulp
Daarnaast steunt de overheid twee marktinitiatieven die zich in een pilotfase bevinden:

Het Fonds voor Midden- en Kleinbedrijf
Dit fonds verstrekt achtergestelde leningen (vanaf € 100.000,-), met naar verwachting uiteindelijk een gemiddeld transactieniveau van € 500.000,-.

Dit is het minst aantrekkelijke segment voor reguliere financiers. Het realiseren van een dergelijk fonds heeft toegevoegde waarde voor bedrijven die anders beperkter toegang hebben tot financiering. In beginsel kan ook de Groeifaciliteit voor hen openstaan (start maart 2011). Het fonds wordt aangeboden door Ad Pontes. Zij komen binnenkort met een website voor meer informatie.

Het platform Kapitaalplaza.nl
Dit platform wil de financieringsbehoefte van MKB’ers en de vraag naar investeringen bij beleggers bij elkaar brengen. De dienstverlening voorziet in professionele begeleiding bij de beoordeling van financieringsvraag, documentatie en beheer van de financiering (sinds oktober 2010 in testfase). Kijk voor informatie op: 
kapitaalplaza.nl