Verliezen niet verloren laten gaan

Overgangsmaatregel
Verliezen waren tot 1 januari 2007 onbeperkt voorwaarts verrekenbaar en vanaf 1 januari 2007 nog maar negen jaar. Er is toen een speciale regeling ingevoerd. Onder de verliezen tot en met 2002 is een dikke streep getrokken en er is bepaald dat die verliezen nog tot uiterlijk 31 december 2011 te verrekenen zijn.

Anti-verliesverdampingsmaatregelen
Als je nog van die ‘oude’ verliezen open hebt staan, moet je nu maatregelen treffen om verliesverdamping op 1 januari 2012 te voorkomen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het vinden en uitvoeren van anti-verliesverdampingsmaatregelen is maatwerk. Deze maatregelen moeten erop gericht zijn om ‘winst’ te maken. Je kunt hierbij bijvoorbeeld aan het volgende denken.

Vrijval herinvesteringsreserve
Een boekwinst op een (verkocht) bedrijfsmiddel mag je reserveren, zolang je van plan bent om een ander bedrijfsmiddel te kopen, maar maximaal drie jaar. Je bent echter vrij om van het vervangingsvoornemen af te zien en de herinvesteringsreserve aan de winst toe te voegen.

Voorzieningen
Denk aan een voorziening voor groot onderhoud. Je bent vrij om een voorziening af te waarderen.

Herwaarderen
In jouw bedrijf aanwezige stille reserves kun je omzetten in belaste (herwaarderings)winst als je jouw onderneming inbrengt in een samenwerkingsverband (met je echtgenoot of kind). Onderzoek ook de mogelijkheid om je voorraadwaarderingssysteem aan te passen.

Kosten-batenanalyse
Bepaalde anti-verliesverdampingsmaatregelen zul je in overleg met jouw adviseur bepalen. Dat kost voorbereidingstijd en nadien uitvoeringstijd. Beide activiteiten zullen aanvullend advieswerk met zich meebrengen. Maak vooraf een prijsafspraak met je adviseur over de kosten van aanvullend advieswerk en plaats die tegenover de opbrengst van de verliesverrekening. Een oud verlies van € 50.000,- is bij een vennootschapsbelastingtarief van (stel) 20% € 10.000,- waard. Hierop moet je de extra advieskosten in mindering brengen om tot een netto voordeel te komen.